Kişisel Verilerin Korunması


KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Türkiye İş Bankası A.Ş ve Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi (kısaca “Kolektif House”)’nin ortak projesi olan Workup olarak https://workup.ist uzantılı internet sitemizi ziyaret etmenizden, Projemiz ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunuz işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların internet sitelerine linkler de içerebilir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Projemiz; kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.


a. Veri Sorumlusunun Kimliği:

KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Türkiye İş Bankası ve Kolektif House, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirketler olarak kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 431112 sicil numarası ile kayıtlı, 0481005859000909 Mersis numaralı, şirket merkezi İş Kuleleri 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 932750 sicil numarası ile kayıtlı, 0575045826500018 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mah., Talatpaşa Cad., No: 5, (Harman Sok. Girişi), Şişli, İstanbul adresinde bulunan Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi’dir.


b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kolektif House’un yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Projemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Projemiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Projemizin ve Projemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Projemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Projemiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, internet adresinden ulaşabileceğiniz Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yer verilmiştir.


c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, Projemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bu site üzerinden Projemiz hizmetlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Projemiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Projemizin ve Projemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Projemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://workup.ist/ internet adresinden ulaşabileceğiniz Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yer verilmiştir.


d. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Projemiz Workup tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar ve Projemiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


e. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://workup.ist/ internet adresinden ulaşabileceğiniz Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle ve internet sitemizde yayınlanan başvuru formu ile birlikte tarafımıza iletebilirsiniz. Workup, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

SEÇME OLANAKLARI

Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin insiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.


GÜVENLİK

Projemizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://workup.ist/ internet sitesinde yer alan Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yer verilmiştir.

Tüm bu konularda ek bilgi almak, talep ve şikayetlerinizi iletmek için aşağıdaki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Başvuru Formu

Workup

Kolektif House Levent | 1. Kat

hello@workup.ist

Kolektif House

Adres: Esentepe Mahallesi, Harman Sokağı, No:5, 34394, Şişli, İstanbul

Tel: +90 212 924 24 10

hi@kolektifhouse.co

Türkiye İş Bankası

Adres: İş Kuleleri 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul

Telefon : 0212 316 00 00

isbankasi​@hs02.kep.tr